Contact Us

  • Cám ơn bạn đã viếng xem Hoai_Viet Blog.
  • Bạn có thể dùng trang nầy với mục đích
    1. Nhắn Tin, Tìm Bạn, Thông Báo, Tham gia hay thay đổi e-mail Mail Group, FaceBook của CTSQ-VNCH
    2. Hay đóng góp ý kiến xây dựng, tham gia, lên tiếng . . . tất cả những vấn đề liên quan đến Ban Chấp hành, ban Thông tin Báo Chí hay ban Thông Tin Liên Lạc của TH CTSQ-VNCH nhiệm kỳ 19.

Tôn trọng quyền cá nhân, quý danh hay e-mail của bạn sẽ giữ kín. Chúc bạn và gia đình một ngày vui vẽ và hạnh phúc. Thân ái

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

1 comment

  1. Thinh My Pham

    xin gia nhap nhom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>