Category Archive: Tin vui

Tin Vui

May 13

Chúc Mừng

graduation

Ngày 19 tháng 10 năm 2013 CHÚC MỪNG Hay tin CTSQ Hoàng-Kim-Phụng, tổ chức Lể Vu Quy cho Trưởng nữ Julia Nguyên Hoàng đẹp duyên cùng Christopher Anh Phan. Hôn lể sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 3013, tại Thánh Đường Thánh James Savannah, Georgia. Chúc Mừng hai cháu …

Continue reading »

Page 1 of 11